Hlavné odbory činnosti SIGEO spol. s r.o.:

 • Geodetické práce v investičnej výstavbe
  • zameranie územia pre projekt (predrealizačné zameranie)
  • vytýčenie stavieb
  • kontrolné merania počas výstavby
  • zameranie skutočného vyhotovenia stavieb vrátane geometrického plánu
  • činnosť hlavného geodeta stavby
  • činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v investičnej výstavbe a bodových poliach podľa zákona č.215/1995
 • Digitálne mapovanie územia
  • technické mapy miest, závodov, letísk, diaľnic, lomov …
  • zameranie a digitálne spracovanie územia pre geografické informačné systémy (GIS)
  • práce pre správcov inžinierskych sietí, vyhľadávanie všetkých druhov podzemných vedení ( plyn, voda, elektrina, metalické a optické káble, produktovody ) ich zameranie a následné spracovanie pre GIS
 • Špeciálne práce vysokej presnosti
  • meranie posunov a deformácií stavebných objektov, strojných a technologických zariadení ( budovy, mosty, priehrady, tunely, obilné silá, turbokompresory, rotačné pece, žeriavové dráhy … )
  • meranie výškových zmien s presnosťou až do 0.2mm, priestorové zmeny s presnosťou až do 1mm
 • Geodetické práce v katastri nehnuteľností
  • geometrické plány
  • podklady pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • pozemkové úpravy
  • činnosť autorizovaného geodeta a kartografa v katastri a pozemkových úpravách podľa zákona č. 215/1995
 • Zameriavanie pamiatkových objektov a ineriérov objektov
  • mapovanie priľahlého územia
  • vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
  • merania posunov a deformácií
 • Geodetické práce v bodových poliach
  • zriaďovanie bodových polí ( S-JTSK, Bpv, WGS-84, ETRF-89 )
  • zriaďovanie vytyčovacích a lokálnych sietí s vysokou presnosťou
  • všetko s použitím najmodernejších technológií GPS ( RTK … ) a digitálnych terestrických metód