Diaľnice

 – Vytyčovacie siete pre diaľnice:
   Horná Streda – Nové Mesto n. Váhom – Chocholná
   Skalité – hranica SR/PR, privádzače Trenčín, Ilava, Ladce
   Viedenská cesta – Prístavný most v Bratislave
 – Vytyčovanie hlavných bodov diaľnice Bratislava – Rakúsko
 – Zameranie územia pre projekt diaľnice D2 Hubová – Ivachnová
 – Geometrické plány a podklady pre majetkoprávne vysporiadanie diaľnice

Plynárenstvo

 – Predrealizačné a porealizačné zameranie obcí pri výstavbe STL a NTL plynových rozvodov ( doteraz viac ako 800km )
 – Vytyčovanie vád a ich zameranie pre GIS plynovodu pri elektronickej inšpekcii potrubí,
   vykonávanej inteligentným ježkom

Kataster

 – Porealizačné geometrické plány priemyselných stavieb
 – Geometrické plány a podklady pre majetkoprávne vysporiadanie diaľnice
 – Geometrické plány a podklady pre majetkoprávne vysporiadanie vodných nádrží
 – Vytyčovanie hraníc pozemkov

Telekomunikácie

 – Predrealizačné a porealizačné zameranie trás diaľkových a miestnych,
   optických a metalických káblov (doteraz vyše 2 000 km)
 – Vyhotovenie analógovej a digitálnej dokumentácie sprievodných diaľkových opt. káblov
   popri trase ropovodov (160 km – Moldava n.Bodvou-R.Sobota, Bučany-hranica SR/ČR )
 – Porealizačné zameranie DOK Pov.Bystrica-Trenčín-Madunice-Kráľová n.Váhom – 120 km
 – Vyhľadanie a zameranie 300 km diaľkového kábla

Deformačné merania

 – Technicko-bezpečnostné meranie zariadení plynovodu
   (kompresorové stanice, samonosné a mostné prechody potrubí cez vodné toky)
   s výškovou presnosťou 0.2 mm a polohovou presnosťou 0.5 mm
   a komplexným spracovaním na počítačoch vrátane grafickej interpretácie výsledkov
 – Meranie výškových posunov objektov v okolí prebiehajúcej stavebnej činnosti
 – Meranie sadania a náklonu národnej kultúrnej pamiatky Slavín v Bratislave,
   hrobky Chatama Sofera v Bratislave a iných historických objektov
 – Geodetické zamerania a kontroly geometrických parametrov žeriavových dráh a žeriavových mostov

Ďalšie

 – Mapovanie celého historického centra Bratislavy pre projekt rekonštrukcie povrchu
 – Údržba a meranie hraničných znakov hranice SR/Rakúsko
 – Technické podklady pre súdnoznaleckú činnosť
 – Vytyčovanie, kontrolné meranie, porealizačné zameranie technologických rozvodov a
   meranie zvislostí reaktorových veží na projekte EFPA v Slovnafte Bratislava
 – Geodetické práce a činnosť autorizovaného geodeta a kartografa pre generálneho
   projektanta a gen. dodávateľa pri výstavbe elektrárne a teplárne Paroplynový cyklus (PPC)
   v Bratislave, Rekonštrukcia Spaľovne komunálneho odpadu v Bratislave ako aj ďalšie stavby

Mnohé z týchto prác boli realizované pre:

 – Dopravoprojekt
 – Doprastav
 – Geoconsult
 – KISS Poprad
 – Mammoet Holandsko
 – Ministerstvo vnútra – odbor správy štátnych hraníc
 – Orange Slovensko
 – Siemens
 – Slovenský pozemkový fond
 – SPP
 – Slovenská správa ciest
 – Slovenské Telekomunikácie
 – Telemont s.r.o. Bratislava
 – Transpetrol
 – Váhostav
 – Vodné elektrárne Trenčín
 – Západoslovenské energetické závody
 – a mnoho ďalších menších investorských, projekčných a stavebných firiem